KEFALIOTIS (Diane) Tombstone - Elmwood Cemetery (Section 23), River Grove, Illinois
DIANE KEFALIOTIS

1913 - 2015

-----

Section 23

Elmwood Cemetery
2905 N. Thatcher Avenue
River Grove, Illinois 60171Comments