Tuesday, September 30, 2014

42 Fighters from Levidi, District of Mantinea, Arcadia - Greek Revolution of 1821
Fighters from the Arcadian Prefectures
 in the Revolution of 1821

The source for this information is the following book:  "Arcadia, a cultural history book" by George Papatheodorou, 1995, Deca Publications, Toronto, Ontario, Canada (Note:  author claims "The names of the fighters are from the records of the "Committee Services" and other sources".)

DISTRICT OF MANTINEA

FROM LEVIDI:

3rd Class Officer:
Levidiotis, Alexios Nikolaou

5th Class Officer:
Panagopoulos, Io.

2nd Class Non-Commissioned Officers:
Apostolopoulos, G.
Koufochrestou, Dem.
Kouvavas, Nik.
Nikolaou or Levidiotis, Anast.
Panagopoulos, Dem.
Rogaris, Pan.
Xydopoulos, Georg (Priest)
Zes, Io.

Soldiers:
Apostolopoulos, Nik.
Argyris, Nik. P.
Athanasopoulos, Chr.
Athanasopoulos, G.
Karelas, G.
Karelas, Io.
Karelas, Th.
Karvouniaris, Georg.
Karvouniaris, Panagos Metrou
Karvouniaris, Sot. G.
Katzomitis, G.
Kolias, Pan.
Kolotouros, Io.
Kolotouros, El.
Mermegkis, Dem.
Mermegkis, Giannakis
Panagopoulos, Panagos
Pantogiannis, Vas.
Papapanagou, Nik.
Peponis, Kyr.
Rogaris, Io.
Siamatouris, Nik.
Theodorelos, Io.
Tzouras, Io.
Vlasopoulos, Lazaros
Xydis, Andrikos
Xydopoulos, Panagos
Xynos, Ant.
Xynos, Nik.
Xystris, Konst.
Zarmpalas, Vas.
Zavos, Nik.
Zavos, Pan.